İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

ADOK-OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Amaç:

Çalışanları,

6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Süre: Temel İSG eğitimi az tehlikeli sınıflarda 8 saat, tehlikeli sınıflarda 12 Saat ve çok tehlikeli sınıflarda 16 saatten az olmamak kaydıyla gerçekleştirilir.

Katılımcı sayısı: Tüm personel

Katılımcı profili: Tüm çalışanlar

İçerik:

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

İşyeri temizliği ve düzeni,

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

İş kazası ve meslek hastalıkları ve bunlardan doğan hukuki sonuçlar

Teknik konular

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

Elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korun-ma,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlarla çalışma,

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulan-ması,

Güvenlik ve sağlık işaretleri,

Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Tahliye ve kurtarma

Yöntem: İş Güvenliği Uzmanı ve İşYeri Hekimi tarafından gerçekleştirilir.

– Ön test

– Pdf okuma

– Video izleme

– Sınav